MENU
Logo Made in Germany Music China 2017

极致

 • 18 键
 • 6 箍
 • 精选东非黑黄檀
 • 人体工程设计
 • 极致型内膛
 • 随型手托
 • 优质镀膜皮垫
 • 镀银按键
 • 纯银镶嵌商标
 • 纯碳纤维箍
 • 弯德林笛头BD5
 • 弯德林哨片
 • 哨卡
 • 豪华真皮乐盒

www.uebel-klarinetten.de/deutsch/klarinette-B-Excell...

Exhibitor: F.Arthur Uebel GmbH

展会组织者

展会组织者

打印列表  |  另存为 PDF
这是您的个人备忘记事本,用于管理您与德国参展商的联络。